Gebruiksvoorwaarden

HRC Europe / Gebruiksvoorwaarden

Wettelijke kennisgeving - Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze site en de voorwaarden voor het verstrekken van informatie worden geregeld door deze juridische kennisgeving. Door deze site te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden hiervan accepteert en hieraan gebonden bent.

Veiligheid

Wij beschouwen uw Privacy als belangrijk en de informatie die wij van u verzamelen, voor zover u ervoor hebt gekozen deze aan ons te verstrekken, is bedoeld om ons in staat te stellen u informatie te sturen over producten en diensten waarin u interesse hebt getoond. De informatie kan worden verstrekt aan bedrijven in de HRC-groep (HRC) voor dit doel. Door ons uw informatie te verstrekken, geeft u ons toestemming deze te verwerken voor de hierboven beschreven doeleinden. We geven de informatie niet door aan derden buiten HRC, behalve om onze bestellingen uit te voeren of om aan een verzoek te voldoen.

Voor de beveiliging van de site en om ervoor te zorgen dat deze website beschikbaar blijft voor alle gebruikers, controleert HRC het netwerkverkeer om ongeoorloofde pogingen om informatie te uploaden of te wijzigen of om anderszins schade toe te brengen aan de site te identificeren. Iedereen die deze website gebruikt, stemt uitdrukkelijk in met een dergelijke monitoring.

Ongeoorloofde pogingen om informatie die op dit systeem is opgeslagen te wijzigen, om beveiligingsfuncties te omzeilen of te omzeilen, of om dit systeem voor andere dan de beoogde doeleinden te gebruiken, zijn verboden en kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Als bij het monitoren bewijs van mogelijke criminele activiteiten aan het licht komt, kan dit bewijs aan de bevoegde autoriteiten worden verstrekt.

Verklaring auteursrecht

Alle inhoud van de HRC-websites is eigendom van HRC, tenzij anders vermeld. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, verzonden of gekopieerd in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HRC.

Afwijzing van goedkeuring

De documenten op deze website kunnen hyperlinks of verwijzingen bevatten naar informatie die is gemaakt en wordt onderhouden door andere publieke en particuliere organisaties. Deze links en verwijzingen worden aangeboden voor het gemak van de bezoeker. HRC staat niet in voor de juistheid, relevantie, actualiteit of volledigheid van de gekoppelde informatie. Verder is het opnemen van links of verwijzingen naar andere websites dan de HRC-websites niet bedoeld om belang toe te kennen aan die sites en de informatie die zich daarop bevindt, noch is het de bedoeling om meningen die geuit worden of commerciële producten of diensten die aangeboden worden op deze externe sites, of de organisaties die de sites sponsoren, te onderschrijven, aan te bevelen of te begunstigen door middel van handelsnaam, handelsmerk, fabricage of anderszins.

Verwijzingen op alle HRC-websites naar specifieke commerciële producten, processen of diensten, of het gebruik van handelsnamen, bedrijfsnamen of namen van ondernemingen dienen ter informatie en gemak van de bezoekers van de site en houden geen goedkeuring, aanbeveling of voorkeur van HRC in. De opvattingen en meningen van auteurs die hierin worden geuit, zijn niet noodzakelijkerwijs die van HRC en mogen niet worden gebruikt voor reclame of productpromotie.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Alles wordt in het werk gesteld om nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken. We kunnen echter niet garanderen dat er geen fouten in staan. HRC doet geen beweringen, toezeggingen of garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de inhoud van deze website en wijst uitdrukkelijk aansprakelijkheid af voor fouten en omissies in de inhoud van deze website.

Met betrekking tot de inhoud van de HRC-websites geven noch de HRC, noch haar werknemers en contractanten enige garantie, expliciet of impliciet of statutair, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van niet-schending van rechten van derden, titel, en de garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot de inhoud die beschikbaar is op de HRC-websites of andere internetbronnen waarnaar wordt gelinkt. HRC aanvaardt evenmin enige wettelijke aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige informatie, product of proces die hierin openbaar wordt gemaakt, noch voor het vrij zijn van computervirussen, en verklaart niet dat het gebruik van dergelijke informatie, product of proces geen inbreuk maakt op eigendomsrechten.